ทำเนียบประธาน-กรรมการ


นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม วาระ 2563-2565
นายธนวัฒน์ พงศ์พลศกร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายจรินทร์ บุตรธิเดช รองประธานฝ่ายโลจิติกส์และขนส่ง
นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองประธานฝ่ายการศึกษาและงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุธี กุลตังวัฒนา รองประธานฝ่ายนวัตกรรมอุตสาหกรรม
นายสุวิจักขณ์ ธรพนต์โกวิท รองประธานฝ่ายเศรษฐกิข การลงทุน
นายจรัส บุญชวลิต รองประธานฝ่ายโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอานุภาพ แสนคำ รองประธานฝ่ายการค้าชายแดนและการนำเข้าและส่งออก
นายพรเทพ วิไลสัก รองประธานฝ่ายการต่างประเทศ
นายชนุตร์ดิษย์ อัศวสกุลชัย รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง
นายณปภัทช์ ทีฆธนานนท์ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและอุกรณ์
นายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา 
รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและอุกรณ์
นายเพชรพงษ์ นามประกาย 
รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและอุกรณ์
นางวนัสภรณ์ ชัย Mr.Raymond Chai (ผู้ช่วย) รองประธานฝ่ายการค้าการเกษตรและสหกรณ์
นางสาวสุภรา พชรพลเขมทัต ปฎิคม
นางสาวอลิสา โพธิ์ศรี เหรัญญิก
นางสาวสุจารี ทองหมั้น นายทะเบียน

ที่ปรึกษา
นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา ปัจจุบัน ประธานปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายพรชัย กุลตั้งวัฒนา ที่ปรึกษา
นายกิตติคม วงศ์มาลาสิทธิ์ ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ ประเสริฐ ที่ปรึกษา
นายสากล พูนสิริกุล ที่ปรึกษา
นายสมชาติ ธรรมโภคิน ที่ปรึกษา
พลโทสกล พงษ์พิริยะวณิช ที่ปรึกษา
นายนิวัฒน์ โรจนาพงษ์ ที่ปรึกษา