สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

นที่ 23 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 น
นายธนวัฒน์ พงศ์พลศกร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม นายสุวิจักขณ์ ธนพนต์โกวิท รองประธานสภาอุตสาหกรรม นางสาวอลิสา โพธิ์ศรี เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบแมส ป